Lợi suất cho thuê bất động sản là gì?


Lợi suất cho thuê là 1 dạng tỷ suất lợi nhuận giúp những nhà đầu tư bất động sản đo lường khả năng sinh lời của tài sản cho thuê. Hai yếu tố chính mà lợi suất cho thuê xem xét là thu nhập cho thuê hàng năm và giá mua bất động sản. Từ khái niệm này, rõ ràng là lợi suất cho thuê càng cao thì của cải cho thuê sinh lời càng lớn. #canhobconsdian68


Lợi suất cho thuê có hai loại: Tổng lợi suất cho thuê và lợi suất cho thuê ròng. Tổng lợi suất cho thuê và lợi nhuận cho thuê ròng có các điểm khác biệt đáng kể.
- Tổng lợi suất cho thuê: Là lợi nhuận cho thuê không tính đến các mức giá vận hành của cải cho thuê và thuế. Kết quả là:
Tổng lợi suất cho thuê = Thu nhập cho thuê hàng năm/Giá tài sản x 100%
- Lợi suất cho thuê ròng: Điểm giảm thiểu của tổng lợi suất cho thuê là chỉ tính tới thu nhập trước thuế và không tính tới giá tiền vận hành tài sản cho thuê. Tuy nhiên, lợi suất cho thuê ròng sẽ giải quyết được các vấn đề này. Lợi suất cho thuê ròng tính toán thu nhập cho thuê được khấu trừ sau thuế và chi phí vận hành.
Lợi suất cho thuê ròng = (Thu nhập cho thuê hàng năm - Tổng giá thành vận hành)/Giá bất động sản × 100%
Hoặc:
Lợi suất cho thuê ròng = Thu nhập hoạt động ròng (NOI)/Giá bất động sản × 100%
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét