𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 Đ𝐚̂́𝐭 Đ𝐚𝐢 𝐒𝐮̛̉𝐚 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑


1. Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất #canhobconsdian68
Các quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh
vực có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ thúc đẩy
lẫn nhau để phát triển.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, đáp
ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm
quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quy định khoanh định, bố trí không
gian sử dụng đất theo 3 khu vực gồm khu vực quản lý nghiêm ngặt, khu vực hạn chế và
khu vực được chuyển mục đích sử dụng đất; quy định kết hợp giữa chỉ tiêu sử dụng đất
với không gian sử dụng đất và xác định vị trí, ranh giới, diện tích thu hồi đất, chuyển mục
đích sử dụng đất đến từng thửa đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét